ساعات کاری زیست اپ 18:00 – 08:00

فرهنگ سازی

اولین قدم برای نجات محیط زیست، شناخت مشکلات و معضلات موجود است. دغدغه اصلی زیست اپ افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ سازی است.